JCB 1T HT HYDROSTATIC DUMPER

£9,600

255-75  15-3 TYRES 50% KUBOTA ENGINE

Year: 2016
Hours: 942